Processament de dades

Per definir les dades que resulten més adients per consultar i mantenir de manera actualizada, s’ha seguit un procés de participació.

Les dades s’han extret de conjunts de dades obertes publicades per institucions en els seus respectius portals de dades obertes o open data.

S’ha realitzat un processament per tal de netejar i unificar les variables i paràmetres de les diverses fonts de dades per poder generar nous conjunts de dades secundaris que serveixen de font de dades per a la creació de les visualitzacions interactives. Aquesta versió Beta evolucionarà a actualització de dades tractades de forma automatitzada i quan sigui possible obtingudes a través dels APIS que ofereixen les fonts de dades.

Les visualitzacions de dades s’han generat amb les eines de visualització de dades de fulls de càlculs i de neteja de dades, de Google Sheet i Excel, amb l’eina de presentació de gràfics online de Flourish i amb el programari d’Esri per tractament de dades geogràfiques, i anàlisis i presentació de la informació geogràfica.

Les fonts de dades obertes utilitzades es llisten a l’apartat “Datasets”